www.skndt.com

COMPLAINT AND APPEAL

คำร้องเรียนต่อผู้ตรวจสอบของ SK NDT & INSPECTION CO., LTD.

ถ้าลูกค้าต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจและทดสอบของ SK NDT& INSPECTION ควรมีการส่งข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะดำเนินการส่งคำร้องของท่านไปสู่คณะกรรมการความเป็นกลางเพื่อดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของท่าน โดยทางบริษัทฯอาจมีการติดต่อท่านเพื่อเป็นการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การดำเนินการในข้อร้องเรียน ทางบริษัทยืนยันว่าจะดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของท่านอย่างเป็นกลางและซื่อตรง

การอุทธรณ์

หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับคำแนะนำหรือผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ หลังจากมีการตรวจสอบไปแล้วลูกค้ามีสิทธิในการเสนอ เพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกผลการทดสอบ ซึ่งลูกค้าต้องให้เหตุผลสนับสนุนเป็นเอกสารที่ชัดเจน โดยทุกการ     อุทธรณ์จะส่งไปถึงคณะกรรมการความเป็นกลาง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะทำการพิจารณาจากประเด็นหลักฐานต่างๆที่ลูกค้าส่งมา

การติดต่อ ร้องเรียนและอุทธรณ์

ท่านสามารถติดต่อ ร้องเรียนและอุทธรณ์ได้ที่ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 02-327-4422 ต่อ 21

หรือ peeraphat@skndt.com และ center@skndt.com

 

CERTIFICATE

ISO

SAFETY AWARD

POLICY

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัท SK NDT & INSPECTION ดำเนินธุรกิจทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายสภาพและการตรวจสอบอื่นๆในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิตมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทตรวจสอบชั้นนำในประเทศไทยที่มุ่งเน้นด้านการบริการให้เหนือกว่าความต้องการของลูกค้า ด้วยคุณภาพความปลอดภัยต่อสาธารณะชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมจากบุคลากรที่มากความสามารถทั้งภาคความรู้และประสบการณ์

 

พันธกิจ (Mission)

 1. มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ตามมาตรฐานสากล
 2. ใส่ใจและตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างฉับไวและทันท่วงที
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ
 4. มุ่งเน้นความปลอดภัยไร้อุบัติเหตุและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

 1. ความประทับใจและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นศูนย์กลางของกระบวนการทั้งหมดและเป็นมาตรฐานสำหรับการประเมินและการวัดผลของเราอย่างเป็นรูปธรรม
 2. พนักงานทุกคนตระหนักถึงนโยบายคุณภาพของเราและมีหน้าที่รับผิดชอบต่องานที่ไร้ข้อผิดพลาด
 3. การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านคุณภาพและบริการเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จและนำไปใช้ด้วยพนักงานทุกคนอย่างเข้าใจ
 4. การวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมที่เหมาะสมเป็นพื้นฐานของพนักงานที่มีคุณภาพ
 5. หัวใจหลักของการทำงานคือการมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนดของลูกค้าโดยปฏิบัติงานบนพื้นฐานความปลอดภัยและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

 

นโยบายด้านความเป็นกลาง (IMPARTIALITY POLICY)

 1. บริษัท เอสเค เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่น จำกัด ให้บริการตรวจสอบโดยไม่ทำลายสภาพอย่างเป็นกลาง โดยองค์กรไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรักษาความเป็นกลาง
 2. บุคลากรของบริษัทฯ ทำงานอย่างอิสระ ปราศจากความกดดันทางการค้า การเงิน ความกดดันจากระบบบริหารงานภายในและอิทธิพลต่างๆ ที่อาจมีผลต่อคุณภาพและความไม่เป็นกลาง
 3. บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่ดำเนินกิจการใดๆ ที่ขัดแย้งกับความเป็นอิสระของการตัดสินใจที่ทำในระหว่างกิจกรรมการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของการตรวจสอบ
 4. บริษัทฯ กำหนดให้มีการบ่งชี้ความเสี่ยง
 5. เกี่ยวกับความเป็นกลาง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงจากกิจกรรมการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร หากมีความเสี่ยงด้านความเป็นกลาง ทางบริษัทฯ จะกำหนดวิธีการจัดการเพื่อกำจัดหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว
 6. บริษัทฯ จะดำเนินการกับข้อร้องเรียนหรือข้ออุทธรณ์ อย่างเป็นกลางด้วยกรรมการตัดสินข้อร้องเรียน หรือข้ออุทธรณ์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์ดังกล่าว
 7. บริษัทฯ จะดำเนินการกับลูกค้าอย่างมีไมตรีจิต
 8. เป็นมิตรและความเป็นกลางแม้ในยามเกิดข้อร้องเรียนหรือข้ออุทธรณ์

 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท เอสเค เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการตรวจสอบทางวิศวกรรม โดยเทคนิคไม่ทำลาย มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยในการทำงาน  และมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะตรวจหาให้พบ ขจัด หรือควบคุมความไม่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ  โดยได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานไว้ ดังนี้

 1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเอง และผู้อื่น ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาปฏิบัติงาน
 2. บริษัทฯ จะส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ อนามัยที่ดีของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง
 3. บริษัทฯ จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัย
 4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจ และดูแลรับผิดชอบให้ พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย และให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัย ที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
 5. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของบริษัท ฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็น ในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
 6. บริษัท ฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 7. นโยบายฯ นี้ได้รับการถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกรวมถึงสาธารณะชน

CONTACT

Head Office: Bangkok:

850/12 Ladkrabang Road, Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

Tel  : (662) 327-4422 (Auto)

Fax  : (662) 327-4028

E-mail address : center@skndt.com

Website: www.skndt.com

Hours : Mon-Sat / 8.00AM – 05.00PM

 

 

 

Rayong Branch Office:

267/279 Maptaphut ,Amphur Muang, Rayong 21150

Tel  : (038) 608 462-3

Fax : (038) 607 744

E-mail address : center@skndt.com

Website: www.skndt.com

Hours : Mon-Sat / 8.00AM – 05.00PM

 

 

 

 

 

CAREERS

Our human capital seen as one of the valuable key success factors which need to be prepare for readiness in driving business competitive advantages. SK NDT focuses on the growth of our diverse workforce with equal opportunities and development opportunity. At present, SK NDT is seeking the new talent, who are searching for their career advancement for long term growth and sustainability of our organization Interested persons may submit applications stating the position of interest, a recent photo, current and expected salary and resume

Applications can be submitted in the following ways : E-mail : center@skndt.com

 

 

SERVICES

has been defined as comprising those test methods used to examine an object,
material or system without, impairing its future usefulness.
NDT is used to investigate the material  integrity of the test object, i.e.

 

1.To ensure product integrity, and in tern, reliability.
2.To avoid failures, prevent accidents and save human life.
3.To make a profit for the user.
4.To ensure customer satisfaction and maintain the manufacturer’s reputation.
5.To aid in better product design.
6.To control manufacturing processes.
7.To lower manufacturing costs.
8.To maintain uniform quality level. 
9.To ensure operational readiness.

Our high performance NDT team has been conducting NDT and inspection services with the newest testing machines and equipment in the various fields shown below :

 

1) Nondestructive Testing & Related Services

– Radiography (RT) by gamma Ray & X Ray in various techniques including (Directional, Panoramic for Spherical &Cylindrical components and Crawler machine for pipelines

– Ultrasonic Examination (UT) by Manual and Automatic Flaw Detectors & AUT Phased Array and ToFD Services

– Liquid Penetrant Examination (PT)

– Magnetic Particle Examination (MT) by Dry and Wet Method

– Visual Examination (VT), Eddy Current Examination (ET)

– ASNT and PCN/EN-473/ ISO-9712 NDT Level III Service

– Advance NDT Testing Service

2) Inspection & Testing Services

– Ultrasonic Thickness Measurement (UTM)

– Positive Material Identification (PMI)

– Hydrostatic Testing

– Hardness Testing

– Ferrite Testing

– Mechanical and WPS , PQR , WQT Services

 

 

– Holiday Detector Testing for pipelines and other components

– Third Party Inspection service

– Independent Inspection and Testing Service

– Welding Inspection and Consultancy Services

– Industrial Video Borescope, Auto Visual Inspection Services

-Vibration Measurement

– Tank Floor Scanning

– Plant Inspection, Annual Turnover, shutdown works, etc.

– LPG, LNG, CNG Tank, Piping & Pipeline Testing

 

3) Manpower Training, Certification & Supply

– Educational & Practical Training of Industrial Field such as Welding, NDT, Painting, Quality Assurance & QA/ QC

System

– Manpower Supply

 1. a) QA/QC Welding Engineer and Inspector
 2. b) NDT Engineer, Inspector and ASNT Level I & Level II Technicians
 3. c) QA/QC Document Controller & Operator
 4. d) Qualified and Skilled Welder for Process Piping, Pipeline, Steel Structure, Storage Tanks in all welding processes

            e.g. GTAW, SMAW, GMAW, SAW, etc.

 

4) Inspection Work related to Government Sector (DOEB, CD, ED & Other)

– New Construction of LPG Sphere Tanks, Yearly Testing, Annual Inspection of LPG Storage Tanks, Sphere Tanks

And Bullet Tanks

– Oil Storage Tank Inspection and License Services

– Visual Oil & Gas Tank Calibration, Certification, Inspection and Testing as per Excise Dept., Customs Dept. and DOEB

– Oil & Gas Station & Trucks Inspection and License Service

 

ABOUT SKNDT

SK NDT & INSPECTION CO., LTD. was established by a core management team in 2004, succeeding all staff members from the previous company. Staff members of the operation team are all qualified and certified in NDT and inspection field with brand new equipment and,swift mobility in order to offer services in the field of Nondestructive testing, inspections and testing throughout Kingdom of Thailand and overseas. Staff members of the management team have experiences of more than 15 years. Manpower amounts to 250 persons and more. They are positioned at the head office in Bangkok and  branch offices in Map Ta Phut (Rayong) All of the branch offices are located strategically, i.e. at places near the nation’s industrial zone in order to furnish prompt services at the time of the request of clients. Therefore, clients are assured to have prompt and accurate examination results., The company is ready to increase its manpower anytime when clients demand it.,

Our services are supported by accreditation of QMS ISO9001:2008 (TUV NORD) to ensure that all activities of the group are carried out in a manner that meets or exceeds the quality requirements agreed with our clients. SK-NDT personnel’s qualification and skill  level meets company’s written practice SK-QCP-026 Rev. 05 which meets the requirements of ASNT recommended practice No. SNT-TC-1A.

 

Our service field covers piping of various processes, steel structures, storage tanks, LPG tanks, sphere tanks (with and without government involved), onshore and offshore pipelines with X-ray machines (directional and crawler X-ray machine) and manual & automatic ultrasonic machines. The company also provide testing and inspection services., Our service teams at various locations are ready to hasten to clients’ job sites on swift mobiles with necessary testing and inspection equipment., In the area of Nondestructive testing and inspection, the company has at least 30% of the nation’s demand. The remaining 70% are shared by other 7 companies

 

WHY SK NDT

From simple to highly complex inspections, SK-NDT personnel’s team has the training,
experience, technology and know how to deliver high quality inspection and testing services anytime,
anywhere. Our QMS is supported and accredited by ISO 9001:2008 (TUV NORD) We certified by ASNT to perform
our services

 

 

 

Our services are satisfactory by consultants like TUV, Lloyd’s, ABS and B.V for many projects   Company wide commitment to safety  Specialist professionals with expertise, qualifications &experience  Complete range of inspection services  Advanced but proven testing methods and techniques     Flexibility within the organization to respond and meet client requirements   Never  use  sub-contractor  or  unskilled personnel’s who will give you unfair results.

 

 

 

SK-NDT provides complete inspection and testing services for industries more than 185 trained,  certified technicians and inspectors. SK-NDT can safely and reliably meet any inspection requirement or industry standard on a 24/7/365 basis.

 

 

 

 

SK-NDT professional inspections validate the integrity of your material and process components and can detect deficiency prior to failure. These inspections help you to ensure quality, safety and productivity in your critical components and processes

 

 

 

SK-NDT’s accurate inspection services also help you to minimize both, scheduled and unscheduled downtime and will help you to make better, budgetary and management decisions.