วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัท SK NDT & INSPECTION ดำเนินธุรกิจทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายสภาพและการตรวจสอบอื่นๆในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิตมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทตรวจสอบชั้นนำในประเทศไทยที่มุ่งเน้นด้านการบริการให้เหนือกว่าความต้องการของลูกค้า ด้วยคุณภาพความปลอดภัยต่อสาธารณะชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมจากบุคลากรที่มากความสามารถทั้งภาคความรู้และประสบการณ์

 

พันธกิจ (Mission)

 1. มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ตามมาตรฐานสากล
 2. ใส่ใจและตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างฉับไวและทันท่วงที
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ
 4. มุ่งเน้นความปลอดภัยไร้อุบัติเหตุและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

 1. ความประทับใจและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นศูนย์กลางของกระบวนการทั้งหมดและเป็นมาตรฐานสำหรับการประเมินและการวัดผลของเราอย่างเป็นรูปธรรม
 2. พนักงานทุกคนตระหนักถึงนโยบายคุณภาพของเราและมีหน้าที่รับผิดชอบต่องานที่ไร้ข้อผิดพลาด
 3. การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านคุณภาพและบริการเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จและนำไปใช้ด้วยพนักงานทุกคนอย่างเข้าใจ
 4. การวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมที่เหมาะสมเป็นพื้นฐานของพนักงานที่มีคุณภาพ
 5. หัวใจหลักของการทำงานคือการมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนดของลูกค้าโดยปฏิบัติงานบนพื้นฐานความปลอดภัยและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

 

นโยบายด้านความเป็นกลาง (IMPARTIALITY POLICY)

 1. บริษัท เอสเค เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่น จำกัด ให้บริการตรวจสอบโดยไม่ทำลายสภาพอย่างเป็นกลาง โดยองค์กรไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรักษาความเป็นกลาง
 2. บุคลากรของบริษัทฯ ทำงานอย่างอิสระ ปราศจากความกดดันทางการค้า การเงิน ความกดดันจากระบบบริหารงานภายในและอิทธิพลต่างๆ ที่อาจมีผลต่อคุณภาพและความไม่เป็นกลาง
 3. บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่ดำเนินกิจการใดๆ ที่ขัดแย้งกับความเป็นอิสระของการตัดสินใจที่ทำในระหว่างกิจกรรมการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของการตรวจสอบ
 4. บริษัทฯ กำหนดให้มีการบ่งชี้ความเสี่ยง
 5. เกี่ยวกับความเป็นกลาง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงจากกิจกรรมการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร หากมีความเสี่ยงด้านความเป็นกลาง ทางบริษัทฯ จะกำหนดวิธีการจัดการเพื่อกำจัดหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว
 6. บริษัทฯ จะดำเนินการกับข้อร้องเรียนหรือข้ออุทธรณ์ อย่างเป็นกลางด้วยกรรมการตัดสินข้อร้องเรียน หรือข้ออุทธรณ์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์ดังกล่าว
 7. บริษัทฯ จะดำเนินการกับลูกค้าอย่างมีไมตรีจิต
 8. เป็นมิตรและความเป็นกลางแม้ในยามเกิดข้อร้องเรียนหรือข้ออุทธรณ์

 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท เอสเค เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการตรวจสอบทางวิศวกรรม โดยเทคนิคไม่ทำลาย มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยในการทำงาน  และมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะตรวจหาให้พบ ขจัด หรือควบคุมความไม่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ  โดยได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานไว้ ดังนี้

 1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเอง และผู้อื่น ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาปฏิบัติงาน
 2. บริษัทฯ จะส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ อนามัยที่ดีของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง
 3. บริษัทฯ จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัย
 4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจ และดูแลรับผิดชอบให้ พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย และให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัย ที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
 5. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของบริษัท ฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็น ในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
 6. บริษัท ฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 7. นโยบายฯ นี้ได้รับการถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกรวมถึงสาธารณะชน

 


 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอสเค เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่น จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานทุกท่าน บริษัทจึงได้จัดทำข้อกำหนดและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ขึ้น โดยนโยบายนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานทุกท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผยรวมถึงสิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายฯ ดังต่อไปนี้

 1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

“คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น โดยมีหน้าที่และอำนาจกำกับดูแล ออกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท กรณีที่บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา การทำธุรกรรมทางการเงิน การดำเนินกิจกรรมบริษัท การติดต่อประสานงานต่างๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

            บริษัทจะไม่กระทำการใดๆแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่

(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

(2) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอมและจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ให้แก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

            นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย

 1. แนวทางในการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัทจะกำหนดมาตรการต่างๆรวมถึงมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

            (6.1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

            (6.2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม

            (6.3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

            (6.4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

            (6.5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

            (6.6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

            (6.7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

            เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน “ช่องทางการติดต่อของบริษัท”ด้านล่าง โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล ภายในระยะเวลาสมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

 1. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง

 1. ช่องทางการติดต่อบริษัท

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

บริษัท เอสเค เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่น จำกัด

เลขที่ 850/12 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร : 02-327-4422

Email Address : center@skndt.com

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เอสเค เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่น จำกัด

เลขที่ 850/12 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร : 02-327-4422

Email Address : somkid@skndt.com

 

 

(นายสุชิน  คธาวุธ)

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

บังคับใช้วันที่ 31 พฤษภาคม 2565