คำร้องเรียนต่อผู้ตรวจสอบของ SK NDT & INSPECTION CO., LTD.

ถ้าลูกค้าต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจและทดสอบของ SK NDT& INSPECTION ควรมีการส่งข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะดำเนินการส่งคำร้องของท่านไปสู่คณะกรรมการความเป็นกลางเพื่อดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของท่าน โดยทางบริษัทฯอาจมีการติดต่อท่านเพื่อเป็นการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การดำเนินการในข้อร้องเรียน ทางบริษัทยืนยันว่าจะดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของท่านอย่างเป็นกลางและซื่อตรง

การอุทธรณ์

หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับคำแนะนำหรือผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ หลังจากมีการตรวจสอบไปแล้วลูกค้ามีสิทธิในการเสนอ เพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกผลการทดสอบ ซึ่งลูกค้าต้องให้เหตุผลสนับสนุนเป็นเอกสารที่ชัดเจน โดยทุกการ     อุทธรณ์จะส่งไปถึงคณะกรรมการความเป็นกลาง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะทำการพิจารณาจากประเด็นหลักฐานต่างๆที่ลูกค้าส่งมา

การติดต่อ ร้องเรียนและอุทธรณ์

ท่านสามารถติดต่อ ร้องเรียนและอุทธรณ์ได้ที่ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 02-327-4422 ต่อ 21

หรือ atithiya@skndt.com และ center@skndt.com